سامانه جامع مستمری بگيران صندوق فولاد

مشاهده فیش و حکم حقوقی

* لطفا کد کشوری را به همراه کد وابستگی (10 رقم) وارد کنيد. مثال: 4711111100
کد کشوری
شماره پرسنلی
شماره حساب
سال
ماه
برای مشاهده ی فیش حقوقی خود می بایست شماره کشوری و یا شماره پرسنلی، شماره حساب حقوق واریزی (13 رقمی) خود را وارد نمایید.
Copyright © 2004-2019 . All Rights Reserved. Raydana Co.